top of page

ETİK VE UYUM

1. Giriş

Etik İlkeler TM grup şirketleri, çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir. TM Grubu doğrudan veya dolaylı iştiraklerini kapsamaktadır (Bundan sonra “TM” olarak anılacaktır).

İlkeler, TM çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları

 • Etik ve yasal davranışlar

 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları

 • Profesyonellik

Bu kurallar, TM’nin, her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve TM adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

2. İş İlişkilerimiz

TM’nin uzun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, en değerli varlığıdır. TM’nin kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Şirket genelindeki tüm TM çalışanlarının faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

TM’nin faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve TM’nin iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

TM, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler.

Türkiye’nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak TM, iş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

TM çalışanlarından, birlikte iş yapılan kurum, kuruluş, şirketlere ve bu kurum, kuruluş, şirketlerin müşterilerine ait ve kamuya açık olmayan bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımından ve gerekli izinler alınmadan üçüncü kişilerle paylaşımından kaçınmaları beklenir.

2.3. Hukuka Uygunluk

Tüm TM şirketleri faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uygun davranmakla yükümlüdür. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

3. Çevre

TM, faaliyetlerini, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.
TM, doğal yaşamı korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla;

 • Atık yönetim programları yürütür,

 • Sürdürülebilir bir çevre için enerjinin etkin kullanılmasını sağlar,

 • Geri dönüşebilen kaynak kullanımını arttırır,

 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çabayı gösterir,

 • Çevre mevzuatını güncel olarak izler, uygunluk değerlendirmesi yaparak gerekli aksiyonları alır

 • Çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği

 • TM’de “Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

 • TM, iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek için “Sıfır Kaza ve Yaralanma” felsefesini tüm iş planlarının başına koyarak ölçülebilir hedefler oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.

5. Paydaşlarla İlişkiler

 • Paydaşların hak ve çıkarlarını, yasalarda belirtildiği gibi korumak,

 • Paydaşların sağladığı kaynakların karşılığında değer yaratmak için maksimum efor sarf etmek, paydaşlara kar payı sağlamak ya da bu kaynakların yatırımlara kanalize olmasını sağlamak,

 • Grup şirketleriyle ilgili her türlü konunun paydaşlarla ve kamuyla tam, acilen ve doğru olarak paylaşıldığından emin olmak,

 • Grup şirketlerinin, TM’nin kurulduğundan beri yönetildiği gibi, aynı dürüstlük ve bütünlük ilkesi çerçevesinde yönetildiğinden emin olmak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef almak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve zamanını etkin bir şekilde yönetme farkındalığı yaratmak.

5.1. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler

 • Operasyonların yürütüldüğü ya da yürütülmesinin düşünüldüğü ülkelerin mevzuatına uymak

 • Bütün operasyon ve muhasebe sistemlerini yasalara uygun olarak yönetmek, kaydetmek ve raporlamak.

5.2. Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,

 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

5.3. Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak,

 • Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, tutarlı politikaları benimsemek,

 • Müşterilerle ilişkilerimizde uzun vadeli güven ortamı yaratmak,

 • Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini arttırarak müşteriler nezdinde tercih edilen marka olmayı hedeflemek,

 • Müşterilere yanıltıcı ya eksik bilgi vermekten kaçınmak.

6. Bilgi Sızdırma

Çalışanların, TM’ye ait her türlü gizli bilgiyi üçüncü kişilere iletmekten, böyle gizli bir bilgiye güvenerek üçüncü kişilerin doğrudan/dolaylı olarak gelir elde etme amacından de kaçınmaları gerekmektedir. Çalışanların bu ilke’ ye aykırı davranışları TM’yi hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Bu maddeye aykırı davranışlardan çalışan tüm neticeleri ile bizzat sorumlu olacaktır. Ayrıca gizli bilgi ticaretinin yasaların ihlâli olduğunun tam olarak farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu maddeye aykırı davranış çalışanın iş sözleşmesine de aykırılık oluşturacak olup, böyle bir davranış, hiçbir koşul altında gerçekleştirilmemelidir.

Etik İhlali Bildirimi

Sorularınızla ya da olası ihlallerle ilgili endişeleriniz için, Etik Temsilcisi’yle posta, telefon veya iletişimde yer alan online form aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page